Fix nhanh Full Node Status not syn không đồng bộ

05.06.2021
968 lượt xem

Hướng dẫn các bạn fix nhanh lỗi Full Node Status không đồng bộ như sau:

Full Node Status not syn

 

Chọn --> Adjust date/time 

Chọn : 1. Set time automatically

2. Set Time Zone automatically

3. Time Zone +07 Bangkok/Hanoi

4. Sau đó đồng bộ giờ hệ thống với internet : Sync now

 

Đây là kết quả --> 

Chia Blockchan network đã sync rồi, đi làm ly cafe thôi