Cài đặt module ChiaPlotting Statistic để tính toán thời gian delay tối ưu khi plot

03.06.2021
779 lượt xem

Get-ChiaPlottingStatistic là srip thống kê quá trình tạo Plot Chia trên hệ thống của bạn, sử dụng số liệu thống kê này để tính toán thời gian hợp lý khi delay trong quá trình tạo "Plot in Parallel" nhằm tối ưu và rút ngắn quá trình Plot. Bài Viết sau đây hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng srip Get-ChiaPlottingStatistic.

1. Mở Windows powerShell chạy với quyền "Run As Administrator"

2.  Cài đặt  NuGet

PS> Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force

Do you want PowerShellGet to install    and import the NuGet provider now?
[Y] Yes  [N] No  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): 

--> nhấn Y để no cài đặt NUGet

3. Cài đặt Module PSChiaPlotter 1.0.22

Nhập và dòng lệnh cài đặt Install Module PSChiaPlotter 1.0.22

PS> Install-Module -Name PSChiaPlotter

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
                                                                                                                        Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6                                                                                                                                                                                    PS C:\WINDOWS\system32> Find-Module -Name Get-ChiaPlottingStatistic | Install-Module                                    PackageManagement\Find-Package : No match was found for the specified search criteria and module name                   'Get-ChiaPlottingStatistic'. Try Get-PSRepository to see all available registered module repositories.
At C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PSModule.psm1:1397 char:3
+         PackageManagement\Find-Package @PSBoundParameters | Microsoft ...
+         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Microsoft.Power...ets.FindPackage:FindPackage) [Find-Package], Exceptio
   n
    + FullyQualifiedErrorId : NoMatchFoundForCriteria,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.FindPackage

PS C:\WINDOWS\system32> Install-Module -Name PSChiaPlotter

Untrusted repository
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its
InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure you want to install the modules from
'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"): A
PS C:\WINDOWS\system32>

--> nhấn A tiến hành cài đặt

Lưu ý:  Trước khi chạy ChiaPlotting Statistic thì phải bật Set-ExecutionPolicy để thực thi các đoạn mã Get-ChiaPlottingStatistic.ps1. Vì ở chế độ mặc định Microsoft đã tắt bỏ tính năng này để phòng tránh các loại mã độc khác nhau khi xâm nhập vào hệ thống có thể tự kích hoạt và khởi động trong môi trường PowerShell. Người sử dụng có thể áp dụng lệnh Set-ExecutionPolicy để thiết lập các mức bảo mật khác nhau, cụ thể có 4 lựa chọn phù hợp:

- Restricted: đây là chính sách mặc định của hệ thống, các câu lệnh PowerShell đều bị khóa, người sử dụng chỉ có thể nhập lệnh nhưng không thực thi được.

- All Signed: nếu bạn hoặc người quản trị thiết lập mức All Signed thì các đoạn mã sẽ được thực thi, nhưng chỉ áp dụng với những thành phần được chỉ định rõ ràng.

- Remote Signed: chính sách bảo mật khi ở mức này, bất cứ đoạn mã PowerShell được tạo bên trong hệ thống local sẽ được phép hoạt động. Còn những mã tạo qua remote thì chỉ được phép chạy khi gán thuộc tính đầy đủ.

- Unrestricted: không áp dụng bất cứ hình thức ngăn cấm nào trong hệ thống.

Cú pháp chung của lệnh này bao gồm tên của lệnh Set-ExecutionPolicy đứng sau chính sách. 

Nhập vào lệnh:

PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

--> Nhấn Y cho xong chuyện

 

Như vậy thật là dài dòng, giờ đến phần quan trong của ChiaPlotting Statistic là đây:

nhập vào lệnh:

PS>  Get-ChiaPlottingStatistic  -->kết quả là:

Kết quả thực thi lệnh Chia Plot Statistic 

Phần tiếp theo mình hướng dẫn việc theo dõi thống kê và phân tích thời gian tạo hoàn thành 1 plot để từ đó chọn thờ gian delay khi tạo 1 plot cho tối ưu với hệ thống và tài nguyên.